milchovska-2

Наталија Милчовска

Родена и порасната во Санкт Петербург. Во 2005 г. дипломира н при Санктпетербуршкиот државен универзитет на Катедрата за словенска филологиjа (квалификациjа – „Филолог. Професор“, дополнителна специјалност – „Руски како странски јазик“). Во 2009 г. jа одбрани докторската дисертациjа по специjалност „Словенски jазици“. Пред да се пресели во Македониjа, работи како професор на Катедрата за словенска филологиjа на Филолошкиот факултет при Санктпетербуршкиот државен универзитет и како научен соработник во Отделот за научна систематизациjа на литературата на Библиотеката на Руската академиjа на науките. Во Македониjа, работи како преведувач и толкувач од македонски jазик на руски и обратно. Од 2019 г. почна да предава руски jазик во Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопjе. Од 2020 г. е ангажирана како демонстратор по руски jазик на Филолошкиот факултет «Блаже Конески» при Универзитетот «Св. Кирил и Методиј» во Скопjе.